Provincial Secretariat for Urban Planning and Environmental Protection

Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad
www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs
Image

Osnovni podaci

Stupanjem na snagu Pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/16 od 20.6.2016. godine), Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine nastavlja rad sa delokrugom utvrđenim tom odlukom kao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj preuzima od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vršenje poslova iz preuzetog dela delokruga pokrajinskog sekretarijata.

Delokrug nadležnosti

 • u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite životne sredine;

 • obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave, vrši nadzor i prati sprovođenje propisa u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite životne sredine;

 • u oblastima iz svog delokruga prati, nadzire i pomaže rad javnih preduzeća i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina:

 • vrši stručnu kontrolu i javni uvid regionalnih prostornih planova i prostornih planova posebne namene za područja na teritoriji AP Vojvodine;

 • daje saglasnost u postupku izrade i donošenja prostornih i urbanističkih planova jedinica lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine i predlaže jednu trećinu članova komisije za stručnu kontrolu prostornih i urbanističkih planova u jedinici lokalne samouprave;

 • učestvuje u radu komisija i radnih tela koje obrazuje ministar nadležan za poslove urbanizma i daje mišljenje na statut i opšte akte Republičke agencije za prostorno planiranje i Inženjerske komore Srbije;

 • u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine;

 • kontroliše korišćenje i zaštitu prirodnih resursa i dobara na teritoriji AP Vojvodine;

 • obezbeđuje kontinualnu kontrolu i praćenje stanja životne sredine (monitoring);

 • u oblasti upravljanja ribljim fondom u ribolovnim vodama, u skladu sa zakonom, obavlja poverene poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine

 • obavlja druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

gp_apv_logo_150b.png
Links
Contact PS for Urban Planning and Environmental Protection
Telefon:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Faks:
(+381) (0)21- 456-238
© 2019 Provincial Secretariat for Urban Planning and Environmental Protection