Institute for Nature Conservation of Voivodina Province

Radnička 20a, Novi Sad
www.pzzp.rs
Image

Osnovni podaci

Zavod je osnovan 16. 02. 2010., Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode („SL. list APV“, br. 2/2010), a počeo je sa radom 01. 04. 2010.


Osnivač: REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine
(Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, "Sl. list APV", broj 2/2010)


Delokrug nadležnosti

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (u daljem tekstu: Zavod) je stručna organizacija koja obavlja poslove zaštite prirode i prirodnih dobara koja se u celosti ili većim delom svoje površine nalaze na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Zavod posluje kao ustanova, u skladu sa propisima o javnim službama, a obavlja poslove zaštite prirode utvrđene Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“ broj 36/2009, 88/2010, 91/2010 – isp. i 14/2016), Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, "Sl. list APV", broj 2/2010) i Statutom Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode („Sl. list APV", broj 9/2010).


Delatnost Zavoda obuhvata stručne poslove:

 • prikupljanje i obrada podataka o prirodi i prirodnim vrednostima;

 • praćenje stanja i ocena očuvanosti prirode i stepena ugroženosti objekata geonasleđa, divljih vrsta i njihovih staništa, stanišnih tipova, ekosistema, ekološki značajnih područja, zaštićenih područja, ekoloških koridora, ekološke mreže i predela;

 • izrada studija zaštite kojima se utvrđuju vrednosti područja predloženih za zaštitu i način upravljanja tim područjima;

 • izradu predloga akta o prestanku zaštite područja;

 • davanje uslova za radove na zaštićenim prirodnim dobrima, izdavanje mišljenja na plan upravljanja zaštićenog područja;

 • izdavanje uslova zaštite prirode kroz postupak objedinjene procedure;

 • vršenje stručnog nadzora na zaštićenim prirodnim dobrima sa predlogom mera;

 • pružanje stručne pomoći upravljačima zaštićenih prirodnih dobara, organima lokalne samouprave, udruženjima građana, grupama građana i pojedincima na zaštiti prirode, predela i prirodnih dobara;

 • utvrđivanje uslova i mera zaštite prirode i prirodnih vrednosti u postupku izrade i sprovođenja prostornih i urbanističkih planova, projektne dokumentacije, osnova (šumskih, lovnih, ribolovnih, vodoprivrednih i dr.), programa i strategija u svim delatnostima koje utiču na prirodu;

 • obavljanje stručnih poslova u postupku izrade ocene prihvatljivosti radova i aktivnosti u prirodi, pripremanja i sprovođenja projekata i programa na zaštićenom području;

 • predlaganje obima i sadržaja studija izvodljivosti i procene uticaja na životnu sredinu u postupku reintrodukcije i naseljavanja divljih vrsta u slobodnu prirodu;

 • vođenje evidencije o načinu i obimu korišćenja, kao i faktorima ugrožavanja zaštićenih i strogo zaštićenih divljih vrsta radi utvrđivanja i praćenja stanja njihovih populacija;

 • učestvovanje u postupku javnog uvida radi proglašavanja zaštićenih prirodnih dobara;

 • organizovanje i sprovođenje vaspitno-obrazovnih i promotivnih aktivnosti u zaštiti prirode projektovanjem i organizovanjem izložbenih postavki, organizovanjem tematskih rasprava, seminara, predavanja - izdavanje publikacija i drugih stalnih i povremenih glasila i sl.;

 • učešće u sprovođenju ratifikovanih međunarodnih ugovora o zaštiti prirode;

 • vođenje registra zaštićenih prirodnih dobara i drugih podataka od značaja za zaštitu prirode;

 • inventarizacija pojedinačnih elemenata geološke, biološke i predeone raznovrsnosti sa statističkim analizama i izveštajima o njihovom stanju;

 • vođenje baze podataka u oblasti zaštite prirode kao dela jedinstvenog informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine;

 • obaveštavanje javnosti o prirodnim vrednostima, zaštiti prirode, njenoj ugroženosti, faktorima i posledicama ugrožavanja;

 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom.

gp_apv_logo_150b.png
Links
Contact PS for Urban Planning and Environmental Protection
Telefon:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Faks:
(+381) (0)21- 456-238
© 2019 Provincial Secretariat for Urban Planning and Environmental Protection