Provincial Secretariat for Energy, Construction and Transport

Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad
www.psemr.vojvodina.gov.rs/

Image

Osnovni podaci:

Stupanjem na snagu Pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/16 od 20.6.2016. godine), Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine nastavlja rad sa delokrugom utvrđenim tom odlukom kao Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj. Preuzeti su zaposleni, kao i prava, obaveze, predmeti, oprema, sredstva za rad i arhiva koji su potrebni za obavljanje poslova  i to: od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine za oblast građevinarstva, a od Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za oblast saobraćaja, tako da sada Sekretarijat deluje u oblastima:

 • energetike
 • mineralnih sirovina (rudarstva i geoloških istraživanja)
 • građevinarstva i
 • saobraćaja.

Delokrug nadležnosti

 • u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti energetike, mineralnih sirovina (rudarstva i geoloških istraživanja), građevinarstva i saobraćaja;
 • obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave, vrši nadzor i prati sprovođenje propisa u oblasti energetike, mineralnih sirovina, građevinarstva i saobraćaja;
 • učestvuje u radu komisija i radnih tela koje obrazuje ministar nadležan za poslove energetike, rudarstva i geoloških istraživanja, građevinarstva i saobraćaja i daje mišljenja na zakonska i druga akta;
 • obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine u oblasti energetike, rudarstva i geoloških istraživanja, građevinarstva i saobraćaja, i to:
 • obavlja inspekcijski nadzor u oblasti energetike (elektroenergetski inspektor i inspektor opreme pod pritiskom), rudarstva i geoloških istraživanja (rudarska i geološka inspekcija), građevinarstva (građevinski inspektor) i saobraćaja (inspektor za drumski saobraćaj, za državne puteve, za železnički saobraćaj i inspektor bezbednosti plovidbe)
 • obrazuje komisije i organizuje polaganje stručnih ispita za obavljanje poslova u oblasti energetike (prirodnog gasa i električne energije), rudarstva i geoloških istraživanja, takođe obrazuje komisiju za utvrđivanje i overu resursa i rezervi mineralnih sirovina, resursa i rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa za teritoriju AP Vojvodine;
 • u oblasti građevinarstva izdaje akta u postupcima ostvarivanja prava na izgradnju i korišćenje objekata i obavlja poslove za potrebe vršenja stručne kontrole tehničke dokumentacije objekata za koje AP Vojvodina izdaje dozvolu za izgradnju u skladu sa zakonom; obavlja poslovi drugostepenog upravnog postupka iz oblasti građevinarstva i stambene oblasti;
 • u oblasti rudarstva i geoloških istraživanja:
 • vrši izradu godišnjih i dugoročnih programa osnovnih i detaljnih geoloških istraživanja i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa;
 • vrši izradu bilansa rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda na teritoriji AP Vojvodine;
 • obrazuje komisije za tehnički prijem rudarskih objekata na području AP Vojvodine;
 • rešava po zahtevima za izdavanje odobrenja za geološka istraživanja; izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina i izvođenja rudarskih radova; izdavanje odobrenja za upotrebu rudarskih objekata i puštanje objekata u probni rad;
 • vodi evidencija o istražnim prostorima i vodi katastre: odobrenih istražnih prostora; ležišta i bilansa mineralnih sirovina i geotermalnih resursa; polja rudarskog otpada; napuštenih rudnika i rudarskih objekata; aktivnih i saniranih rudarskih objekata;
 • finansira osnovna geološka istraživanja na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa godišnjim programom osnovnih geoloških istraživanja koje donosi Vlada RS;
 • utvrđuje način i rokove plaćanja naknade za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja (ugovorom sa korisnikom podataka);
 • vrši i druge poslove u skladu sa odredbama Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni glasnik RS'' broj 99/2009 i 67/2012 - odluka US) i Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", br. 101/2015 i 95/2018-dr.zakon);
 • obavlja druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno;
 • dodeljuje bespovratna podsticajna sredstva za unapređenje stanja u oblasti energetike, mineralnih sirovina (rudarstva i geoloških istraživanja), građevinarstva i saobraćaja i vrši monitoring namenskog utroška sredstava.
gp_apv_logo_150b.png
Links
Contact PS for Urban Planning and Environmental Protection
Telefon:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Faks:
(+381) (0)21- 456-238
© 2019 Provincial Secretariat for Urban Planning and Environmental Protection