Покрајински завод за заштиту природе

Радничка 20а, Нови Сад
www.pzzp.rs
Image

Основни подаци

Завод је основан 16. 02. 2010., Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („СЛ. лист АПВ“, бр. 2/2010), а почео је са радом 01. 04. 2010.

Оснивач: РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Скупштина Аутономне покрајине Војводине
(Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе, "Сл. лист АПВ", број 2/2010)

Делокруг надлежности

Покрајински завод за заштиту природе (у даљем тексту: Завод) је стручна организација која обавља послове заштите природе и природних добара која се у целости или већим делом своје површине налазе на територији Аутономне покрајине Војводине.

Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, а обавља послове заштите природе утврђене Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исп. и 14/2016), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе (Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе, "Сл. лист АПВ", број 2/2010) и Статутом Покрајинског завода за заштиту природе („Сл. лист АПВ", број 9/2010).


Делатност Завода обухвата стручне послове:

 • прикупљање и обрада података о природи и природним вредностима;

 • праћење стања и оцена очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа, дивљих врста и њихових станишта, станишних типова, екосистема, еколошки значајних подручја, заштићених подручја, еколошких коридора, еколошке мреже и предела;

 • израда студија заштите којима се утврђују вредности подручја предложених за заштиту и начин управљања тим подручјима;

 • израду предлога акта о престанку заштите подручја;

 • давање услова за радове на заштићеним природним добрима, издавање мишљења на план управљања заштићеног подручја;

 • издавање услова заштите природе кроз поступак обједињене процедуре;

 • вршење стручног надзора на заштићеним природним добрима са предлогом мера;

 • пружање стручне помоћи управљачима заштићених природних добара, органима локалне самоуправе, удружењима грађана, групама грађана и појединцима на заштити природе, предела и природних добара;

 • утврђивање услова и мера заштите природе и природних вредности у поступку израде и спровођења просторних и урбанистичких планова, пројектне документације, основа (шумских, ловних, риболовних, водопривредних и др.), програма и стратегија у свим делатностима које утичу на природу;

 • обављање стручних послова у поступку израде оцене прихватљивости радова и активности у природи, припремања и спровођења пројеката и програма на заштићеном подручју;

 • предлагање обима и садржаја студија изводљивости и процене утицаја на животну средину у поступку реинтродукције и насељавања дивљих врста у слободну природу;

 • вођење евиденције о начину и обиму коришћења, као и факторима угрожавања заштићених и строго заштићених дивљих врста ради утврђивања и праћења стања њихових популација;

 • учествовање у поступку јавног увида ради проглашавања заштићених природних добара;

 • организовање и спровођење васпитно-образовних и промотивних активности у заштити природе пројектовањем и организовањем изложбених поставки, организовањем тематских расправа, семинара, предавања - издавање публикација и других сталних и повремених гласила и сл.;

 • учешће у спровођењу ратификованих међународних уговора о заштити природе;

 • вођење регистра заштићених природних добара и других података од значаја за заштиту природе;

 • инвентаризација појединачних елемената геолошке, биолошке и предеоне разноврсности са статистичким анализама и извештајима о њиховом стању;

 • вођење базе података у области заштите природе као дела јединственог информационог система Агенције за заштиту животне средине;

 • обавештавање јавности о природним вредностима, заштити природе, њеној угрожености, факторима и последицама угрожавања;

 • обављање и других послова утврђених законом.

gp_apv_logo_150b.png
Линкови
Контакт
Телефон:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Факс:
(+381) (0)21- 456-238
© 2019 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине