Јавно предузеће „Завод за урбанизам Војводине“

Железничка 6/III, Нови Сад
www.zavurbvo.co.rs
Image

Основни подаци

Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950. године као установу од покрајинског значаја.

Претежна делатност: Архитектонска

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад

Оснивање и делатност предузећа

ОСНИВАЧКИМ АКТОМ - Покрајинском скупштинском одлуком о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17 и 46/17) регулисано је да је Завод основан ради трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког планирања, који су од стратешког значаја за Републику Србију, а раде се на територији Аутономне покрајине Војводине, као и ради обављања стручних послова значајних за органе и организације АП Војводине и јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за које је Завод носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности. На основу одлука о суоснивању Завода, Завод је носилац искључивог права за обављање послова из своје делатности за јединица локалних самоуправа које су његови суоснивачи: Ада, Апатин, Бач, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Врбас, Жабаљ, Житиште, Инђија, Ириг, Кањижа, Кикинда, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Кнежевац, Пландиште, Сечањ, Сента, Србобран, Сремски Карловци, Тител и Чока.
У оквиру своје делатности Завод, КАО СТАЛНЕ ПОСЛОВЕ, обавља следеће стручне послове:
  • прати и проучава појаве и промене у простору на територији АП Војводине, за потребе АП Војводине, њених органа и организација;

  • води документацију о планирању и уређењу простора за просторне планове које је донела Скупштина АП Војводине;

  • води информациону основу о простору и прикупља, обрађује и публикује податке значајне за уређење простора и насеља на територији АП Војводине;

Као ПОВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ, Завод обавља стручне послове израде просторнопланске, урбанистичке и друге документације из делатности Завода, који се врше за потребе АП Војводине, њених органа и организација, јавних предузећа чији је оснивач АП Војводина и јединица локалних самоуправа које су суоснивачи Завода, а нарочито:
  • припрема, израђује и прати остваривање просторнопланске и урбанистичке документације од интереса за АП Војводину, јединице локалне самоуправе и остале кориснике простора;

  • израђује документа за спровођење планских докумената;

  • врши примењена и развојна истраживања у функцији развоја и унапређења просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине;

  • израђује програме, студије, анализе, стручне основе и другу документацију у области планирања, уређења и коришћења простора и заштите животне средине;

gp_apv_logo_150b.png
Линкови
Контакт
Телефон:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Факс:
(+381) (0)21- 456-238
© 2019 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине