Јавно предузеће „Војводинашуме”

Прерадовићева 2, 21131 Петроварадин
www.vojvodinasume.rs
Image

Основни подаци

ЈП „Војводинашуме“ основано је 08.маја 2002.године

Оснивач: Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Делокруг надлежности

 • Узгој, заштита, управљање заштићеним природним добрима, одржавање и обнова шума, производња шумског семена и садног материјала и подизање нових шума и шумских засада.

 • Искоришћавање шума, производња шумских производа шума и шумских подручја, коришћење шума за рекреацију, производња резане грађе и друго коришћење шума.

 • Лов и узгој дивљачи, производња и прерада меса.

 • Пољопривредна производња и рибарство.

 • Трговина на велико и мало.

 • Туризам и угоститељство.

 • Истраживања, развој, консалтинг, менаџмент трошкови и издавачка делатност.

 • Пројектовање грађевинских објеката, просторно планирање и геодетски радови за посебне потребе .

 • Израда пројеката, програма и основа газдовања шумама.

 • Вршење стручних послова у шумама сопственика.

 • Спољно – трговински промет.

 • Унапређење и коришћење општекорисних функција шума.

Предузеће може да обавља и друге делатности и послове предвиђене Статутом, под условом да то не омета обављање напред наведених делатности и послова
gp_apv_logo_150b.png
Линкови
Контакт
Телефон:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Факс:
(+381) (0)21- 456-238
© 2019 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине