Јавно водопривредно предузеће (ЈВП) „Воде Војводине“

Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад
www.vodevojvodine.com
Image

Основни подаци

Предузеће је основано Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Јавног предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине ("Службени лист АПВ", бр. 7/2002 и 2/2010), наставља да ради под истим називом као у Покрајинској скупштинској одлуци о Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" ("Службени лист АПВ", бр. 4/2013 и 14/2015)


Оснивач: Оснивач Јавног предузећа јесте Аутономна покрајина Војводина. Права оснивача врши Покрајинска влада уколико овом одлуком није другачије одређено.Седиште Покрајинске владе је у Новом Саду, на Булевару Михајла Пупина број 16.

Делокруг надлежности

Претежна делатност Јавног предузећа јесте инжењерска делатност и техничко саветовање.

 • шифра делатности: 71.12.

Делатности Јавног предузећа од општег интереса утврђене Законом о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012) јесу следеће:

 • уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;

 • уређење и коришћење вода;

 • заштита вода од загађивања.

 • интегрално управљање водним ресурсима на територији АП Војводине;

 • изградњу, одржавање и управљање водним објектима за уређење водотока и за заштиту од поплава на водама I реда у јавној својини;

 • изградњу, одржавање и управљање водним објектима за одводњавање и наводњавање у јавној својини;

 • изградњу, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима у јавној својини;

 • спровођење одбране од поплава и леда;

 • управљање водним земљиштем у јавној својини;

 • инжењерско пројектовање и консултантске активности у области хидроградње и управљања водама;

 • научно истраживање, развој и израду планских докумената и техничке документације у области вода;

 • успостављање и вођење водне документације и водног информационог система;

 • инвеститорске послове и управљање пројектима у области вода;

 • извршавање послова из међудржавних споразума у области вода на територији АП Војводине.

 • шумарство и сечу дрвећа;

 • рибарство и аквакултуру;

 • производњу електричне енергије;

 • техничко одржавање и развој државних водних путева на територији АП Војводине;

 • услужне делатности у воденом саобраћају;

 • инжењерску делатност и техничко саветовање;

 • инвеститорске послове;

 • научна истраживања и развој.

 • Јавно предузеће може да обавља и друге делатности утврђене статутом под условом да то не омета извршавање делатности(нпр. продаја производа, извођење радова и пружање, услуга за трећа лица).

gp_apv_logo_150b.png
Линкови
Контакт
Телефон:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Факс:
(+381) (0)21- 456-238
© 2019 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине