Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
www.psemr.vojvodina.gov.rs/

Image

Основни подаци:

Ступањем на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/16 од 20.6.2016. године), Покрајински секретаријат за eнергетику и минералне сировине наставља рад са делокругом утврђеним том одлуком као Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Преузети су запослени, као и права, обавезе, предмети, опрема, средства за рад и архива који су потребни за обављање послова  и то: од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине за област грађевинарства, а од Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова за област саобраћаја, тако да сада Секретаријат делује у областима:

 • енергетике
 • минералних сировина (рударства и геолошких истраживања)
 • грађевинарства и
 • саобраћаја.

Делокруг надлежности

 • у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области енергетике, минералних сировина (рударства и геолошких истраживања), грађевинарства и саобраћаја;
 • обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа у области енергетике, минералних сировина, грађевинарства и саобраћаја;
 • учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове енергетике, рударства и геолошких истраживања, грађевинарства и саобраћаја и даје мишљења на законска и друга акта;
 • обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине у области енергетике, рударства и геолошких истраживања, грађевинарства и саобраћаја, и то:
 • обавља инспекцијски надзор у области енергетике (електроенергетски инспектор и инспектор опреме под притиском), рударства и геолошких истраживања (рударска и геолошка инспекција), грађевинарства (грађевински инспектор) и саобраћаја (инспектор за друмски саобраћај, за државне путеве, за железнички саобраћај и инспектор безбедности пловидбе)
 • образује комисије и организује полагање стручних испита за обављање послова у области енергетике (природног гаса и електричне енергије), рударства и геолошких истраживања, такође образује комисију за утврђивање и оверу ресурса и резерви минералних сировина, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса за територију АП Војводине;
 • у области грађевинарства издаје акта у поступцима остваривања права на изградњу и коришћење објеката и обавља послове за потребе вршења стручне контроле техничке документације објеката за које АП Војводина издаје дозволу за изградњу у складу са законом; обавља послови другостепеног управног поступка из области грађевинарства и стамбене области;
 • у области рударства и геолошких истраживања:
 • врши израду годишњих и дугорочних програма основних и детаљних геолошких истраживања и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма;
 • врши израду биланса резерви минералних сировина и подземних вода на територији АП Војводине;
 • образује комисије за технички пријем рударских објеката на подручју АП Војводине;
 • решава по захтевима за издавање одобрења за геолошка истраживања; издавање одобрења за експлоатацију минералних сировина и извођења рударских радова; издавање одобрења за употребу рударских објеката и пуштање објеката у пробни рад;
 • води евиденција о истражним просторима и води катастре: одобрених истражних простора; лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса; поља рударског отпада; напуштених рудника и рударских објеката; активних и санираних рударских објеката;
 • финансира основна геолошка истраживања на територији АП Војводине, у складу са годишњим програмом основних геолошких истраживања које доноси Влада РС;
 • утврђује начин и рокове плаћања накнаде за коришћење података и документације основних геолошких истраживања (уговором са корисником података);
 • врши и друге послове у складу са одредбама Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС'' број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС) и Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/2015 и 95/2018-др.закон);
 • обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено;
 • додељује бесповратна подстицајна средства за унапређење стања у области енергетике, минералних сировина (рударства и геолошких истраживања), грађевинарства и саобраћаја и врши мониторинг наменског утрошка средстава.
gp_apv_logo_150b.png
Линкови
Контакт
Телефон:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Факс:
(+381) (0)21- 456-238
© 2019 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине