Институције

psuzzs.png
Покрајински секретаријат у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине, обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе...
pspvs.png
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство делује у области пољопривреде, шумарства, ловства, водопривреде, прехрамбене индустрије, ветеринарства, заштите биља, рибарства…
psegs.png
Ступањем на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, ПС за eнергетику и минералне сировине наставља рад са делокругом утврђеним том одлуком као ПС за енергетику ....
vs.png
Узгој, заштита, управљање заштићеним природним добрима, одржавање и обнова шума, производња шумског семена и садног материјала и подизање нових шума и шумских засада, производња шумских производа шума и шумских подручја, коришћење...
vv_cir.png
Предузеће је основано Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Јавног предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине, наставља да ради под истим називом као у Покрајинској скупштинској одлуци о Јавном водопривредном предузећу...
jpzuv.png
У оквиру своје делатности Завод обавља следеће стручне послове: прати и проучава појаве и промене у простору на територији АП Војводине, за потребе АП Војводине, њених органа и организација, води документацију о планирању и уређењу простора...
pzzp.png
Покрајински завод за заштиту природе је стручна организација која обавља послове заштите природе и природних добара која се у целости или већим делом своје површине налазе на територији Аутономне покрајине Војводине.
gp_apv_logo_150b.png
Линкови
Контакт
Телефон:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Факс:
(+381) (0)21- 456-238
© 2019 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине